Zmluvy 2014                                              zverejnené
Subdodávateľská zmluva - Supervízor                 1.4.2014        
Dodatok k subdodávateľskej zmluve Supervízia
Zmluva o dielo č. 1/14 - okná                          28.8.2014
Zmluva - Úrad vlády SR o poskytnuti dotácie na rozvoj športu    31.12.2014
Dohoda o ukončení subdodávateľskej zmluvy
Darovacia zmluva č. 2014/887-HM uzatvorená podľa $ 11 ods. 7 zákona č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskoršich predpisov  uzatv.: 15.12.2014    zver.: 17.12.2014