VZN
VZN živ. prostredie ochrana VP
VZN vylepovanie plagátov
VZN školský obvod
VZN pohrebisko DNádeje 1-2007
VZN 2 2011 o úhradach za poskytované služby
VZN o miestnych daniach a poplatku za TKO 1-2012
VZN o miestnych daniach a poplatku za TKO 1-2011