VZN
VZN živ. prostredie ochrana VP
VZN vylepovanie plagátov
VZN školský obvod
VZN pohrebisko DNádeje 1-2007
VZN 2 2011 o úhradach za poskytované služby
VZN o miestnych daniach a poplatku za TKO 1-2012
VZN o miestnych daniach a poplatku za TKO 1-2011
VZN 1/2019 o dani z nehnuteľností na území Rovné - 13.12.2019
VZN 2/2019 o miestnych daniach na území obce Rovné - 13.12.2019
VZN 3/2019 o nakladaní s odpadom na území obce Rovné - 13.12019.2
VZN 4/2019 o miestnom poplatku za TKO - 13.12.2019
VZN 5/2020 o umiestňovaní volebných plagatov na území obce - 29.6.2020
VZN 1/2020 - pohreisko a Dom nádeje Rovné - 17.12.2020
VZN 2/2020 o úhradách za služby poskytované obcou Rovné - 17.12.2020