Zmluvy 2016      
Dodávateľ/Odberateľ Názov zmluvy dátum uzatvorenia dátum zverejnenia
REM-BUS s.r.o.,  Kochanovce 169, 066 01 Humenné Zmluva o dielo 2_2016 na dodávku a montáž okien a dverí KD a MŠ. 01.02.2016 02.02.2016
Projekty EÚ, s.r.o. Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov Zmluva o dielo č.1/2016 implementácia projektu 05.02.2016 06.02.2015
LE Chque Dejeuner s.r.o.,  Tomášiková 23/D,   821 01 Bratislava Ramcova_dohoda č Z20163175_Z_Cheque_ Dejeuner_dodávka stravných poukážok 19.02.2016 02.03.2016
CEZO spol. s r.o., Mierová 1973/79, 066 01  Humenné Dodatok č 1 k Zmluve o dielo č 2_2012 zo dňa 2_2_2012 01.03.2016 02.03.2016
Projekty EÚ, s.r.o. Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov Zmluva o dielo 3_2016 implementácia projektu 03.03.2016 07.03.2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Dodatok č.3 k Zmluve o vykone sprdvy majetku obce č.1175/7/2012/Z HN 09.03.2016 15.03.2016
Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o grantovom účte 15.03.2016 16.03.2016
Mesto Humenné,  CVČ pri ZŠ Laborecká 66, 06601 Humenné Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rovné č 1_2015 08.03.2016 18.03.2016
CEZO spol. s r.o., Mierová 1973/79, 066 01 Humenné Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2/2012 zo dňa 2.2.2012 01.03.2016 18.03.2016
Projekty EÚ, s.r.o. Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov Zmluva o dielo 2_2016 implementácia projektu 16.03.2016 18.03.2016
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vyšný Hrušov Nájomná zmluva 25.3.2016 25.3.2016
ASING s.r.o., Štefániková 4995, 066 01 Humenné Mandátna zmluva na vykon stavebného dozoru a odborného poradenstva 25.04.2016 29.04.2016
Environmentálny fond, Martinská 49,
821 05 Bratislava
Zmluva č 114654 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu 27.04.2016 02.05.2016
CEZO spol. s r.o., Mierová 1973/79, 066 01 Humenné Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2/2012 06.05.2016 07.05.2016
CEZO spol. s r.o., Mierová 1973/79, 066 01 Humenné Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 3/2012 06.05.2016 07.05.2016
NATUR-PACK, a.s., so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Natur Pack 10.06.2016 16.06.2016
MAKE TECHNOLOGY,
s. r.o., Hradná 3,
847 01 Bratislava
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb Make Technology 20.07.2016 22.07.2016
Rotrend, n. o.
Duchnovičova 418125
06801 Medzilaborce
Dodatok č. 1
k Nájomnej zmluve uzavretej z 26.07.2015
30.7.2016 30.7.2016
Rotrend, n. o.
Duchnovičova 418125
06801 Medzilaborce
Ukončenie nájomnej zmluvy 31.7.2016 2.8.2016
VION. n. o.,  066 0l Humennd. Hrnčiarská 3 Nájomná zmluva
Vion n.o. -  denný stacionár
19.09.2016 30.09.2016
Ing. Slávka
Molčanyiová, PhD,
072 36 Klokočov 45
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 18.11.2016 21.11.2016
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
T-Com Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 30.11.2016 30.11.2016