Objednávky 2015      
Dodávateľ/Odberateľ Názov objednávky dátum uzatvorenia dátum zverejnenia
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 , 042 91 Košice OBJEDNÁVKA PRODUKTU PARTNER k Zmluve o združenej 26.02.2015 27.02.2015
FOR Projekt s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava Vypracovanie ŽoNFP na rekonštrukciu VO 21.07.2015 22.07.2015
Ing. Františk Felc, 066 01 Myslina Vypracovanie svetelno-technickej štúdie VO v obci Rovné 01.09.2015 02.09.2015
Stavmat stavebniny s.r.o., Fidlíková 3, 066 01 Humenné Objednávka na obrubník a zámkovú dlažbu - farba grafit 03.09.2015 04.09.2015
Stavomont s.r.o.,  Fidlíková 100/3,  066 01 Humenné Objednávka na betón CEM II A-S 42,5R 03.09.2015 04.09.2015
Štrky Piesky, s.r.o. 067 33 Papín Objednávka na kamenivo a zeminu 10.11.2015 11.11.2015
ABRIS s.r.o., V.I.Čapajeva 249,  071 01 Michalovce Autobusová zastávka atypických rozmerov 23.11.2015 24.11.2015
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty, o.z., Čapajevova 21,  080 01 Prešov Vypracovanie PHSR pre obec Rovné 19.11.2015 20.11.2015
ASING s.r.o., Ing Anton Klajban, Štefániková 4995, 066 01 Humenné VO na dodávateľa stavebných prác na projekt: Rovné- Rekonštrukcia obecnej infraštruktúry 31.12.215 31.12.2015