Náboženstvo

História
Vychádzajúc z toho, že naši predkovia boli Slovania, o existencii ktorých sú v blízkom regióne doložené dôkazy už z 8.storočia (mohyly v Topoľovke, hradištné nálezy v Brekove), dá sa predpokladať, že postup­ne prijali rímskokatolícke vierovyznanie. V Humennom existencia kostola sv. Petra je doložená už v roku 1332. Príchodom jezuitov a založením ich kolégia v roku 1612 sa katolicizmus v humenskom regióne upevňuje.
Už okolo roku 998 bolo vydané nariadenie uhorským kráľom Šte­fanom, že spoločnosti kresťanským komunít z 10 obcí si podľa fi­nančných a materiálnych možností majú postaviť kostol a farnosť. Tak v 16.storočí si 10 obcí od Adidoviec po Ľubišu postavilo takýto bohostá- nok v Udavskom. V roku 1757 postupne sa z toho vyčlenila a osamostat­nila farnosť vo Vyšnom Hrušove s filiálkami Adidovce a Rovné.
V roku 1852 si občania Rovného postavili kostol a zasvätili ho sviatku narodenia Panny Márie. V rokoch 1961-62 za aktívnej finančnej a materiálnej pomoci veriacich obce bola časť kostola (kopula, veža so zvonmi a vstupná časť) rekonštruovaná. Vysvätenie novovybudovaných častí bolo na odpustovej slávnosti 9.septembra 1962 a vysviacku urobil košický vikár Onderko.
Dušpastiersku činnosť v obci najdlhšie vykonávali títo kňazi: Hesek, Fagyula, Bessler, Gič, Kollár, Koromház.
Rímskokatolícka matrika bola vedená vo Vyšnom Hrušove, gréckokatolícka v Maškovciach a židovská v Humennom. Podľa dostup­ných materiálov sa veľká väčšina obyvateľov hlásila k rímskokatolícke­mu vierovyznaniu.