Školstvo

História

Začiatok školstva v humenskom regióne siaha do roku 1613 zria­dením jezuitského kolégia a v roku 1877 drevárskej odbornej školy. Obec­ná škola v Rovnom bolo postavená v roku 1901. V nej sa vyučovalo spo­čiatku po maďarsky. Prvé písomne doložené záznamy z obecnej školy sú zo školského roku 1921/22 a triedny výkaz dochádzky a úspechu jed­notriednej ľudovej školy. V tomto školskom roku navštevovalo školu 38 žiakov, z toho 23 chlapcov a 15 dievčat. Okrem známych predmetov - ja­zyk slovenský, písanie, kreslenie a pod., vyučovalo sa počtovanie a merba, ako aj prírodozpyt obdoba dnešnej fyziky a chémie. Vyučovanie sa nezačínalo stále 1.septembra, ale podľa ukončenia jesenných prác buď v októbri alebo až v decembri. Vyučovalo sa iba 4 hodiny, t.j poldeň. K zaujímavostiam patrí aj to, že už v školskom roku 1923/24 bola žiačkou školy aj Rómka Ilona Demeterová. Ba nechýbali situácie, keď žiak nechodil do školy, lebo si ne­mal čo obliecť. Ako vyplýva z titulnej strany Výkazu o dochádzke a prospechu žiactva jednotriednej rím.kat. ľudovej školy v Rovnom, v školskom roku 1928/29 bol názov obce Zemplínské Rovné, o čom svedčí pečiatka školy.
V obecnej škole (národnej škole) do ukončenia vyučovania -pre­vádzkovania školy v roku 1980 pôsobilo viac ako 20 učiteľov a pomoc­ných učiteľov. Najmä v začiatkoch to boli českí učitelia. Na škole pôsobi­li: Beran, Šór, Poláková, Rizner, Lukáčová, Chovanec, Janota, Fedorová. Ivančo, Zemek, Kiretová, Kolísek, Vitkovič, Topoľová, Šomský, Roman, Novotná, Rajňák, Hanich, Sargová, Pavelčáková, Tomková. Gerbocová, Kohanová, Tovarňáková, Lukáč, Ondicová, Cirbusová. Najdlhšie z nich pôsobil V. Kohan. Za zmienku stojí aj návšteva učiteľa Koliseka, ktorý dedinu navštívil v roku 1966 po 28 rokoch od pôsobenia v obci.