História obce
Prvé písomné zmienky o obci sú späté s históriou majiteľov humenského panstva, ku ktorému chotár obce patril. Prvá písomná zmienka o Humennom a jeho okolí spadá do druhej polovice 12.storočia.
Konkrétne písomné údaje o obci sú od rodu Drugetovcov, ktorí sa stali vlastníkmi humenského panstva od roku 1310. Ich éra trvala 370 ro­kov a skončila smrťou Žigmunda Drugeta v roku 1684. Ako uvádza Malá encyklopédia Slovenska, prvá doložená zmienka o obci je z roku 1317. Ďalšia je z roku 1453, keď sa obec uvádza v zozname 71 obcí majetku Drugetovcov v súdnom rodinnom spore bratov Juraja a Antona Druge­tovcov (Osídľovanie severného Slovenska, Košice 1985).
Po roku 1684 prechádzajú majetky Drugetovcov darovaním, de­dením a ženbou do vlastníctva ďalších grófskych rodov Csákyovcov, Pálffyovcov a od 19.storočia Andrássyovcov. Posledný z nich Alexander vlastnil humenský kaštieľ až do 2.svetovej vojny a pričinil sa najviac o je­ho prestavbu a zveľaďovanie.Obec s priľahlými poľami, lúkami, lesmi a stavbami bola často v pozornosti rôznych kúpno-predajných zmlúv a dohôd medzi jednotlivý­mi grófskymi rodinami. Vyskytovala sa aj v súdnych sporoch vlastníkov, pánov a správcov a v nemalej miere aj v rôznych chotárnych sporoch medzi obyvateľmi Rovného a susedných dedín (Vyšného Hrušova a Udavského).
Jednou z najstarších zachovalých obchodno-predajných zmlúv je aj zápis pochádzajúci z roku 1640. V tejto listine napísanej pisárom grófa Jána Drugeta, opatrenej jeho vlastnoručným podpisom a voskovou peča­ťou sa uvádza, že gróf Druget chcel kúpiť hrad Tokaj a na jeho kúpu si po­žičal 400 maďarských forintov (vtedajšia mena) od manželov Tibotovcov. Za tieto peniaze dostal dvorný kapitán Gašpar Tibot de Saly (zo Soli) a je­ho manželka Sára Kapi (Kapiová) a ich dedičia v osade Rovné v Zemplínskej župe rožný statok, ornú pôdu, lúky, lesy, rybníky a mlyn a všetok úžitok z toho plynúci. V dodatku zmluvy je ešte napísané, že gróf Druget zaväzuje manželov Tibotovcov majetky do mesiaca odovzdať, ak im neskoršie požičané peniaze vráti.
Ďalším zaujímavým a historicky písomne doloženým sporom je aj domáhanie sa časti rovňansko-udavčanského chotára - Lazov baronesou Julianou Klobušickou a grófom Rembeckým z roku 1725. Na priznanie tejto časti územia boli na súdny proces prizvaní 8 svedkovia, z toho boli 3 z obce Rovné, a to Ján Repejov, Michal Koťo a Pavol Bilec. Z roku 1763 pochádza zápis zo sporu medzi grófom Jurajom Dolovičeným a grófkou Štefániou Csakyovou o časti chotárov Daškova a Olšiny.

Osídľovanie obce
Na základe prvých vykopávok primitívnych nástrojov na brehu Laborca môžeme usudzovať, že k osídleniu tejto oblasti došlo už v dobe kamennej, 10-6 000 rokov pred naším letopočtom.
Osídľovanie obcí v humenskej doline sa uskutočnilo v 13.storočí na práve domácom - dedičnom, na valašskom a nemeckom práve. K do­mácemu obyvateľstvu postupne prichádzali prisťahovalci z Poľska a Ukrajiny. Vyznačovali sa schopnosťami a znalosťami v obrábaní pôdy, pestovaní plodín a v ich spracovaní. Tak bola vytváraná nová obecná ko­munita, o čom svedčia aj mená, ktoré sa ako prvé objavujú v zozname obyvateľov obce.
Osídľovanie na valašskom práve bolo zase v podhorských ob­ciach valašským obyvateľstvom pochádzajúcim z Rumunska, ktoré malo skúsenosti z chovu dobytka a spracovania jeho produktov.
Osídľovanie na nemeckom práve bolo v obciach, kde sa na­chádzali zásoby nerastných surovín (uhlie, železo a pod.). Na ich spraco­vanie boli potrební odborníci.

Súpis r.1828


Vojenské mapovanie 1

Vojenské mapovanie 2Dobové noviny
Zápis zo sporu z roku 1763

Zápis zo sporu z roku 1763

Titulná strana Zápisnice

Titulná strana Zápisnice

Úryvok zmluvy s podpisom a pečaťou grófa Drugeta

Úryvok zmluvy s podpisom a pečaťou grófa Drugeta

gazdovske_noviny 1928
Slevensky_vychod_1928
Slevensky_vychod_1932
Slevensky_vychod_1933
Slevensky_vychod_1935
Zemplin_1921