„ Obec Rovné - pomoc žiadateľom o azyl II “ -  Individuálny projekt
Projekt je spolufinancovaný
Európskou úniou z ERF.

Solidarita pri riadení migračných tokov.
Obec Rovné sa 1. januára 2014 začala podieľať na realizácii individuálneho projektu zameraného na cieľovú skupinu osôb, ktorými sú žiadatelia o udelenie azylu na území Slovenskej republiky. Realizačné obdobie tohto projektu je určené do 31.decembra 2014. 

Špecifickým cieľom tohto projektu je zabezpečiť poskytnutie právnej pomoci, sociálnej starostlivosti, psychologickej starostlivosti, doplnkovej zdravotnej starostlivosti, materiálnej pomoci a taktiež podporné služby v podobe prekladov a tlmočení v rámci azylového konania.

Cieľovou skupinou tohto projektu sú osoby pochádzajúce z tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré na území Slovenskej republiky požiadajú o udelenie azylu.
V rámci tohto projektu obec Rovné pôsobí v záchytnom tábore Humenné a v pobytovom tábore Opatovská Nová Ves. Sčasti sa tento projekt realizuje aj v útvare policajného zaistenia Sečovce, kde sa poskytuje právne poradenstvo pre osoby žiadajúce o azyl na území Slovenskej republiky umiestnené v tomto útvare.

Odkaz na internetovú stránku Zodpovedného orgánu pre príslušný fond:
www.minv.sk/?o-europskom-fonde-pre-utecencov-2008-2013